Đường đến Neo3: Thực thi yêu cầu Oracle và đồng thuận