Bitcoin đã tăng 4.000% trong 5 năm, 129% trong năm 2019