Dash One Day Volume Reaches $81.37 Million (CRYPTO:DASH)