ETC Core — Đánh giá phát triển hàng quý Q1, Q2 —  2020