Ethereum: ERC-20 tokens threaten to eclipse blockchain - AMBCrypto