Kovrita: Dự án đến từ Quản trị viên huyền thoại, lãi trả theo giờ!