Litecoin (CRYPTO:LTC) Price Reaches $32.75 on Major Exchanges - Baseball Daily News