Live DevCon5: Vitalik nói với Terry - ETCLabs: “Chúng ta không cạnh tranh, chúng ta có thể hợp tác”