Local entrepreneur Jimmy Attias donates £30000 to Clubhouse - Gibraltar Chronicle