SOV live trading starts Thursday 11pm EST 9/12 | Friday 3am UTC 9/13 on FINDEX.PRO