These Dayton entrepreneurs are taking their startups to the next level - Dayton Business Journal