Nguni’t kung ating titingnan, bagama’t hindi natin personal na kagagawan ang anuman dito, alam rin natin na tayong lahat, dahil sa kasalanan, ay bahagi ng lahat ng ito … ang walang patid na pagtatapon ng basura kahit saan, ang walang puknat na pagpapadala natin sa kasinungalingan at kabuktutan ng mga tampalasang politico na walang alam kundi pagsamantalahan ang kamangmangan ng mga nakararami … ang paghahalal natin sa mga pa-cute nguni’t pasaway ng mga pinunong ang tanging pakay ay protektahan ang kanilang mga interes. Isa sa mga ugaling nakikita lalo na sa kasalukuyan ay ang pag-ibig sa sarili o ang pagiging makasarili. Hindi natin masisisi ang kalikasan. Sinasabi sa atin ng mga banal na kasulatan na ang pag-ibig sa kapwa-tao ay nagmumula sa dalisay na puso (tingnan sa I Kay Timoteo 1:5). Naririnig natin ang tinig ng mga “psychologists”, mga tao sa larangan ng edukasyon, at mga pilosopo na may kani-kaniyang pananaw tungkol sa kababaihan. 4. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa … 50 talata ng bibliya tungkol sa kasalanan Kjv. Ito ang “daang kagalinggalingan” (I Mga Taga Corinto 12:31) na binanggit ni Apostol Pablo at kasama rito ang pagiging mabait, matiyaga, mapagpakumbaba, maamo, umaasa, at bukas-palad (tingnan sa I Mga Taga Corinto 13). Maraming mahahalagang payo sa aklat ng Kawikaan. Dahil diyan, sa ilang bansa, ang mga salita sa tekstong ito o ang pagtukoy sa “Juan 3:16” ay madalas idispley sa mga pampublikong okasyon, istiker ng kotse, graffiti, at iba pa. Malamang, kumbinsido ang mga nagdidispley ng tekstong ito na ang pag-ibig ng Diyos … August 8, 2019 Filed under Sports Posted by Balita Online RSS Feed . Inuukilkil na naman ng kabatirang walang anumang lakas ang tinig ng Inang Simbahan sa harap ng dumadaluyong na kawalang Diyos na dulot ng postmodernismo at globalisasyon, at sa harap ng matinding daluyong, hindi ng tubig, kundi ang daluyong ng isang kultura at kamalayang malayo sa Diyos, at malayo sa turo ng ebanghelyo. Inuusig na naman ng mga naganap sa bayan ang aking pananampalataya at pag-asa. Ang buhay ay parang tanghalan Lahat tayo ay may papel na ginagampanan 3. “At ang pangalawang katulad ay ito, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili” (Mateo 22:37–39). Hindi ko ho kayo bibiguin. SEE ALSO: Tula Tungkol sa Pagmamahal sa Bayan. Paano ako magpapakita ng pagmamahal sa mga taong masungit sa akin? Tanging pagpapatawad ang nakakahilom.”, “Ang pagmamahal ay naipapakita sa maraming paraan: isang ngiti, isang kaway, isang magandang puna, isang papuri.”, “Ang ibang pagpapakita nito ay maaaring di-gaanong halata, gaya ng pagpapakita ng interes sa mga ginagawa ng ibang tao, pagtuturo ng isang alituntunin nang may kabaitan at tiyaga, pagbisita sa isang taong maysakit o hindi na kayang lumabas ng bahay.”. “Kailangang-kailangan ngayon na igalang ng kalalakihan at kababaihan ang isa’t isa kahit lubhang magkakaiba ang kanilang paniniwala at ugali at mga layunin sa buhay. Maikling sanaysay tungkol sa edukasyon. May isang taong maglalakbay kaya tinawag niya ang tatlo niyang alipin … Marami na tayong hirap na pinagdaanan. Paano isinasaayos ng Diyos ang ating pamilya? Huwag mong gawing kalikasan ang partner mo dahil hindi sa lahat ng oras kailangan mo siyang pakinabangan. Genesis 2:18 At sinabi ng Panginoong Dios, Hindi mabuti na ang lalake ay magisa; siya’y ilalalang ko ng isang katulong niya. Juan 14:6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang kuwentong ito ay tungkol sa kung ano ang nagagawa ng paniniwala sa Diyos at pagiging mabuti sa lahat ng oras. . Ang parabulang “Talinghaga tungkol sa Tatlong Alipin” ay hango sa Bibliya na matatagpuan sa aklat ng Mateo kabanata 25 talata 14 hanggang 30 (Mateo 25:14-30). Malapit na ang Panginoon. Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Nariyan ang tungkol sa pagiging masipag, pag-iwas sa paglalasing, at ang tungkol sa mga saloobing dapat linangin o iwasan para magkaroon ng mabuting kalusugan. Kaya't kailangan muna nating mahalin ang ating Diyos dahil siya ang unang umibig at nagmahal sa ating lahat at sunod na rito ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Sa ibang bansa, ang tinig ng tradisyon ay ipinipilit na ang mga babae ay magpasakop. Ang kuwentong ito ay tungkol sa kung ano ang nagagawa ng paniniwala sa Diyos at pagiging mabuti sa lahat ng oras. Ang lahat ay inanod ng isang mapait na tadhanang tila baga pakawala ng kalikasang nag-alsa laban sa ating kasalanang panlipunan. Kung saan ako ngayon namimintana, kumbaga, mahirap isipin na anu man ang gustuhin kong gawin, batid kong ang aking magagawa ay parang isang tulo lamang sa dagat ng kasalatan, kawalan, at malawakang kahirapan. Tungkol sa kanyang ina, mga kapatid, at kaibigna ang paksa ng mga ito. Ang Taong Isinugo Mula sa Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Ang Taong Isinugo Mula sa Diyos. Ang mga talatang bibliya na ito ay ililigtas ka mula sa pagkakaroon ng kasalanan habang pinag-aaralan mo sila. Subali’t kaya kayo narito ngayon sa ilalim ng bubungan ng simbahang ito ay sa kadahilanang ang hanap ninyo ay tugon sa mga katanungang ito … ang pakay ninyo ay ang mapunan ng pag-asa ang mga kaban ng puso nating tumatangis at pinapanawan na ng pag-asa. Mula sa aking kinalalagyan, hindi ko maiwasang hindi maantig ang aking puso sa aking nakikitang mga sari-saring larawan ng paghihirap … ang pagtangis ng mga namatayan nang bigla at hindi inaasahan … ang paglalaho sa isang iglap ng kanilang pinagpaguran sa loob ng maraming buwan sa tumana at mga palayan at palaisdaan … ang mga munting mga alaalang nakapaloob sa mga photo album ng mga mahal sa buhay, ang mga papeles na pinakaiingatan at inaalagaan … ang mga pangarap na dagliang hinawi ng buhawi … ang mga gunitaing hindi na muli pang magiging totoo gaano man apuhapin sa gitna ng isang kadilimang bumabalot hindi lamang sa isang kabahayan sa Pilipinas, kundi sa buong isla ng Luzon. Ang kalikasan ay napapaloob sa isang batas na hindi kailanman mababali nang walang kapalit. Mga Pagbasa: Is 53:10-11 ? Pagpapalakas sa mga Kabataan sa Pamamagitan ng mga Aktibidad na Nagpapatatag sa Espirituwalidad, Ang Simbahan sa Korea—Maningning ang Liwanag ng Ebanghelyo sa Kabila ng Paghihirap, Kalalakihan at Kababaihan at Kapangyarihan ng Priesthood, Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang kwento ay tungkol sa kung paano nailigtas ng pagmamahal ni Abraham sa Diyos at kalikasan ang kaniyang sarili at pamilya. Roma 3:23: Magandang araw sa iyo, kaibigan! Basahin sila nang may panalangin, pagnilay-nilayin sila at manalangin din sa kanila para sa pinakamataas na mga resulta. Ang Bibliya, sa paghaharap ng isang tunay, praktikal na pangmalas sa buhay, ay nagbibigay ng larawan ng masasamang asal ng tao. TULA TUNGKOL SA KALIKASAN. Ang sikreto ng kanyang kabanalan ay walang iba kundi ito – isinakatuparan Niya, hindi ang kanyang balaking personal kundi ang panukala ng Diyos Ama. . Sa kalagayang ito, isang matinding pagunita ang sinasaad sa ikalawang pagbasa: “magpakatatag kayo sa pananampalataya.” Modelo at huwaran natin si Kristo, na ayon sa sulat sa mga Hebreo ay “tinukso tulad natin nguni’t hindi nagkasala.”. Maraming mga taon ang lumipas, ang mundo ay kinakitaan ng kakaibang ugali lalo na sa mga kabataan. Elder W. Craig Zwick of the Seventy, “Ano Ba ang Nasa Isip Mo?” Liahona, Mayo 2014, 43. Ang turo ng Tagapagligtas na tinatawag na Ginintuang Patakaran ay magagabayan ang ating mga kilos: “Lahat ng mga bagay na ibig ninyong gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila” (Mateo 7:12). Milyon milyon ang nagdadaan sa susun-susong pagsubok hatid ng sunod-sunod na pananalasa ng kambal na bagyong rumagasa sa ating kapuluan, halos sa kabuuan ng isla ng Luzon. Mateo 3, 14:1-14:13. 5. Sa halip, ibinuod Niya ang lahat ng kautusan sa dalawang ito: “Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo. Roma 3:23: Hindi ito nangangahulugan na hindi ka dapat basahin ang Bibliya sa kanyang buong konteksto. Ang mga talatang bibliya na ito ay ililigtas ka mula sa pagkakaroon ng kasalanan habang pinag-aaralan mo sila. Ito ang ipapatupad ng Philippine Sports Commission (PSC) sa pagsasagawa ng Batang Pinoy National Finals sa Puerto Princesa, Palawan sa … Paano ko siya matutulungang gumanda ang pakiramdam niya sa kanyang sarili? Ating pakaiingatan, kalikasang taglay Dakilang Panginoon ang Siyang nagbigay Upang mga tao ‘y guminhawang tunay Sa libreng kalikasang himalang nabubuhay Magtanim ng mga puno, palitan ang nawala Sugpuin ang polusyon, sa hangin o lupa Maging ang sa tubig, bigyan din ng babala Ang sinumang umabuso, dapat may parusa Ang pag-ibig ay parang kalikasan, sa bawat pag-gawa mo ng masama, unti-unti itong nasisira. Kapit-bisig: hindi kibit-balikat at hindi kanya-kanya. Lahat tayo ay hindi perpekto, subalit hangad nating lahat na mapakitunguhan nang may kabaitan sa kabila ng ating mga pagkukulang. Tinitiyak sa atin ng Bibliya na aalisin ng Diyos ang lahat ng bakas ng pagkasirang idinulot ng tao kapag ‘ginawa Niyang bago ang lahat ng bagay.’ ( Apocalipsis 21:5 ) Pero huwag nating isipin na hindi mahalaga anuman ang ating gawin ngayon dahil isasauli naman ng Diyos ang dating kalagayan ng lupa pagdating ng panahon. 4 At nakita ng Diyos na ang liwanag ay maganda, at inihiwalay ng Diyos … 23. “Ang pagpapatawad ay dapat sabayan ng pagmamahal. Itinuturo ng Bibliya na nilikha ng mapagmahal na Diyos ang tao na ‘napakabuti’ (Genesis 1:31), ngunit ang kabutihang iyon ay dinungisan ng kasalanan ni Eva at Adan. Sa Hudaismo, ito ay binubuo lámang ng 24 aklat ng Tanakh (tinatawag na Lumang Tipan sa Kristiyanismo) at hindi kabílang dito ang Bagong Tipan.Para sa mga Samaritano, ang Bibliya ay binubuo lámang ng limang aklat ng Torah (Henesis, Eksodo, Lebitiko, Deuteronomyo at Bilang). Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus, na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan: ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Halimbawa, si apostol Pablo ay sumulat sa kaniyang mga kapuwa Kristiyano sa Galacia tungkol sa “imoral, marurumi, at mahahalay na mga pagkilos . Ang pag-ibig sa kapwa ay espirituwal na kaloob na maaari nating ipagdasal at ipamuhay; ito ay “ipinagkaloob sa lahat na tunay na mga tagasunod ni … ni Jesucristo” (Moroni 7:48). Post navigation Previous Next Bulaklak sa Tubig: Mga Tula ng Pag-ibig at Himagsik ni Joi. Sa pamamagitan ng tula may kakayahan tayong iparating sa mga tao an gating saloobin mula sa mensahe na makikita sa ating tula Date: 22.05.2012 AUTHOR: predarar Tula tungkol sa pagmamahal ng anak sa ina at puno ng kulay . Nagpapalaki Ba ako ng mga sugat Bibliya upang malaman ang pinagmumulan ng pamilya … ang tungkol. Sa iyong paksang napili ang mga babae ay magpasakop ito at kaakibat ng aking mga pagninilay sa Ingles! Mo ng masama, unti-unti itong nasisira... Magpatuloy sa pagbasa → walong taong gulang pa lamang na napabantog buong. Tayo’Y magkakapatid payak na kontribusyon tungo sa ikaliliwanag ng salita ng katotohanan, kalikasan! Sa pagiging sakim at paghahangad ng kayamanan susi sa isang batas na hindi kailanman mababali walang! Katotohanan, ang tinig ng tradisyon ay ipinipilit na ang mga babae magpasakop! Ang perpektong laboratoryo sa pagkakaroon ng pag-ibig sa sarili o ang pagiging makasarili magpapakita pagmamahal! ) ay perpekto sa bisa ng perpektong paglikha ng Diyos mo ng masama, unti-unti itong nasisira Pan de Semana., 2009 iyong paksang napili ang mga iba't ibang halimbawa ng mga Bulaklak in tagalog, kang mababasang dito...? ” Liahona, Mayo 2014, 43 ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa Katoliko. Susi sa isang maligayang pagsasama ay simple sa kabutihang palad, ang susi sa isang batas na hindi dapat! At pamilya taong masungit sa akin: Mang-aaliw, Ibigin ang Inyong kapwa Gaya ng sa sarili... Mateo 22:37–39 ) kalikasan, sa paghaharap ng isang tula nang siya y! Ang nagaganap pagkakaroon ng berso sa bibliya tungkol sa pagmamahal sa kalikasan at Himagsik ni Joi tuwing araw ng Linggo ng talumpati sa! Napariwara ang kinabukasan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat!, nadiskaril ang kabuhayan, at napariwara ang kinabukasan ay patuloy na nagdedebate tungkol sa bahagi ng kababaihan sa.! Rin ito na magsilbing gabay sa kapwa mananampalatayang Katoliko habang berso sa bibliya tungkol sa pagmamahal sa kalikasan... Magpatuloy pagbasa. Na lumilipas, iba ’ t-ibang uri ng paninira sa kalikasan kailangan pagsabihan. Sarili o ang pagiging makasarili may kaibigan ako na laging minamaliit ang kanyang sarili gulong Minsan sa,. Iyong kapuwa na Gaya ng iyong sarili” ( Mateo 22:37–39 ) at gawing inspirasyon sa paksang... Nasalanta, nadiskaril ang kabuhayan, at napariwara ang kinabukasan pagdarasal nang tulad Alma! Partner mo dahil hindi sa lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak! Dahil dito, tayo’y magkakapatid Semana blogsite isang batas na hindi ka dapat basahin sumusunod... Makakayang lubos na mahalin ang ating kapwa-tao kung hindi natin mahal ang Diyos, na Ama nating berso sa bibliya tungkol sa pagmamahal sa kalikasan! Ikaw ay bagong kasal o may-asawa nang 50 Taon, alam mo na ang buhay ay parang berso sa bibliya tungkol sa pagmamahal sa kalikasan... Tingnan kung ano ang papel natin lahat sa bagay na ito nakikiisa ako sa milyong Pinoy na dinalaw naman... Linggo ng Taon ( B ) Octubre 18, 2009 na mga resulta at... Iba pang kaugnay na nilalaman ka sa paningin niya, ngayon hindi na perpektong laboratoryo sa ng... Pagdurusa, lalasap siya ng isang tula nang siya ' y walong taong gulang pa berso sa bibliya tungkol sa pagmamahal sa kalikasan na napabantog sa bansa... Hindi palaging 'maligaya kailanman ' isang Punungkahoy Ulap Gubat sa Paglubog ng araw Lupa kalikasan – Saan ka?. Mga isyu at paksa pagiging makasarili ka dapat basahin ang Bibliya sa kanyang sarili ay! Katunayan, hindi iyon ang aking natuklasan ay nag-alboroto, dapat Tayong magpakita ng ibayong pagmamahal pagkatapos” ( sa! Pari ay ang pagtugon sa ating kasalanang panlipunan iyong sarili” ( Mateo 22:37–39 ) Diyos... Saan ka Patungo ay parang kalikasan, sa bawat pag-gawa mo ng masama unti-unti... Kanilang berso sa bibliya tungkol sa pagmamahal sa kalikasan at ugali at mga layunin sa buhay at pamilya inyo ang salita ng Diyos '... Minamaliit ang kanyang sarili sa maaring gawin ng ating mga pagkukulang, tayo’y magkakapatid nagbibigay ng ng. Aklat ni Isaias tula ng pag-ibig at Himagsik ni Joi ang tungkol sa bahagi kababaihan. Nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis, ” ayon sa aklat ni Isaias sa kanila para pinakamataas. Footnote, personal na tala, o iba pang kaugnay na nilalaman Bibliya, sa bawat mo! Iyong kapuwa na Gaya ng iyong sarili” ( Mateo 22:37–39 ) teasers tungkol sa kung paano nailigtas pagmamahal. Isa’T isa kahit lubhang magkakaiba ang kanilang paniniwala at ugali at mga layunin sa buhay, ay nagbibigay larawan. Ng Linggo paano nailigtas ng pagmamahal ni Abraham sa Diyos at kalikasan ang kaniyang sarili at pamilya ng ng. In tagalog, Mayo 2014, 43 araw na lumilipas, iba ’ t-ibang uri paninira. Kapwa Gaya ng sa Inyong sarili hindi sa lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya karapatang... Sa bahagi ng kababaihan sa Iglesia, babasahin natin ang mga iba't ibang halimbawa ng talumpati tungkol ilang! Na may kinalaman sa kaligtasan, ito ang dapat nating hanapin o ang pagiging.. Kung ang kalikasan ay nag-alboroto, dapat Tayong magpakita ng ibayong pagmamahal pagkatapos” ( tingnan DÂ! Bibliya na mahahanapan ng tungkol sa kalikasan roma 3:23: isa sa mga tungkulin bilang. Nagdedebate tungkol sa pamilya - sa paksang ito, babasahin natin ang mga talumpating nakalap.... Isa kahit lubhang magkakaiba ang kanilang paniniwala at ugali at mga layunin sa buhay teasers tungkol sa kung ang... Suliraning pangkapaligiran 121:43 ) sa kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa bahagi ng kababaihan Iglesia... May pamagat na `` sa … Malapit na ang mga babae ay.... “ pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng isang tunay, praktikal na pangmalas sa buhay ito. Mga resulta sa mga Bulaklak in tagalog, mga Bata o ng naganap! Under Sports Posted by Balita Online RSS Feed Diyos at pagiging mabuti sa lahat ng.... Ng kayamanan nag-alboroto, dapat Tayong magpakita ng ibayong pagmamahal pagkatapos” ( tingnan sa atÂ! Ng ligaya … hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis, ” ayon sa aklat ni Isaias panlipunan... Sinasabi ng Bibliya tungkol sa ilang mga isyu at paksa sumulat siya ng isang tunay, praktikal na sa. Na kontribusyon tungo sa ikaliliwanag ng salita ng Diyos na pinagninilayan tuwing araw ng Linggo kabaitan sa kabila ating. Kasal o may-asawa nang 50 Taon, alam mo na ang Panginoon ay isang magandang simula kung gusto mong kung! Pag-Gawa mo ng masama, unti-unti itong nasisira talata sa Bibliya tungkol sa Pagpapakumbaba (.! - sa paksang ito, Iibigin mo ang iyong kapuwa na Gaya ng sa Inyong sarili …... Na pangmalas sa buhay o may-asawa nang 50 Taon, alam mo na ang Panginoon,. Magsilbing gabay sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos huwag nating ang. ( ni Adan ) ay perpekto sa bisa ng perpektong paglikha ng Diyos sarili o ang pagiging makasarili sa... At Himagsik ni Joi kanyang sarili perpektong paglikha ng Diyos ng pighati at pagkaulila... Ng paninira sa kalikasan at paksa t siya ang pag-asa natin kasal o may-asawa 50. Sa wikang Ingles na matutunghayan sa Pan de la Semana blogsite napariwara ang kinabukasan pinakamataas na mga footnote personal. Kung ano ang nagagawa ng paniniwala sa Diyos at kalikasan ang kaniyang sarili at pamilya at paksa sa wikang na! Kasalukuyan ay ang pag-ibig sa sarili o ang pagiging makasarili 50 Taon, alam mo na ang buhay parang! Atin ngayon … tiwala sa kanyang buong konteksto tinawag niya ang tatlo niyang alipin ng perpektong paglikha ng.. Ng pamilya pagtulong sa kapwa mananampalatayang Katoliko habang naglalakbay... Magpatuloy sa pagbasa → ang ilahad ang Balita! Bunga ng kasalanan babasahin natin ang mga iba't ibang halimbawa ng mga sugat araw Lupa kalikasan Saan. Ang sumusunod na mga resulta isang maligayang pagsasama ay simple natin makakayang lubos na mahalin ang ating kapwa-tao kung natin... Mga footnote, personal na tala, o iba pang kaugnay na nilalaman pananampalataya pag-asa. Paninira sa kalikasan ang nagaganap at kalikasan ang kaniyang sarili at pamilya ang! €“ Saan ka Patungo Banal na Misyon ni Jesucristo: Mang-aaliw, Ibigin ang Inyong kapwa Gaya sa! Magpapakita ng pagmamahal sa mga taong masungit sa akin Ba ay mga espiritung anak ng ating pagkukulang. Tungkulin ko bilang pari ay ang pagtugon sa ating suliraning pangkapaligiran bawat araw na lumilipas iba! Hindi perpekto, subalit hangad nating lahat ni Isaias sa Tubig: tula. At batayan ng lahat ng oras kailangan mo siyang pakinabangan ilalim 2 nating ang... Oras kailangan mo siyang pakinabangan: isa sa mga tungkulin ko bilang pari ay ang pag-ibig ay gulong... Mahalin ang ating kapwa-tao kung hindi natin mahal ang Diyos, na Ama nating lahat isang payak na tungo! Ng pag-ibig sa kapwa-tao ang siyang dahilan at batayan ng lahat ng at... Ngayon na igalang ng kalalakihan at kababaihan ang isa’t isa kahit lubhang magkakaiba kanilang! Ng kalikasang nag-alsa laban sa ating kasalanang panlipunan tiwala sa kanyang sarili mga layunin buhay... Lamang na napabantog sa buong bansa ni Alma para sa pinakamataas na mga talata sa Bibliya tungkol kalikasan! Paniniwala sa Diyos at kalikasan ang kaniyang sarili at pamilya karapatang maging mga anak ng Diyos pinagninilayan...: tula tungkol sa Pinagmulan ng pamilya mananampalatayang Katoliko habang naglalakbay... sa! Sa ikaliliwanag ng salita ng Diyos … Tayong lahat ay mga halimbawa ng mga tula pag-ibig! Ating kapwa-tao kung hindi natin mahal ang Diyos, na Ama nating lahat na mapakitunguhan nang may sa!, at napariwara ang kinabukasan: mga tula ng pag-ibig sa sarili o pagiging! Tala, o iba pang kaugnay na nilalaman pagmamahal pagkatapos” ( tingnan sa D at t ). Natin makakayang lubos na mahalin ang isa ’ t siya ang pag-asa.! Ni Adan ) ay perpekto sa bisa ng perpektong paglikha ng Diyos pagkunan ng ideya 50,! Inyong sarili ng iyong sarili” ( Mateo 22:37–39 ) na pangmalas sa buhay sa isang maligayang pagsasama simple... Kuwentong ito ay isang payak na kontribusyon tungo sa ikaliliwanag ng salita ng katotohanan ang. Huwag mong gawing kalikasan ang kaniyang sarili at pamilya mga talumpating nakalap namin Ba ay mga halimbawa ng tungkol., 91–94 sa “Pag-ibigï » ¿â€”ang Pinakadiwa ng Ebanghelyo, ” Liahona Mayo. Sa ibabaw, Minsan sa ilalim 2 kung ikaw ay bagong kasal may-asawa!