Miner Tip

Miner Tip Nội dung
Xem nhanh Ẩn

Miner Tip là phần phí mà thợ đào được nhận. Chẳng hạn khi một người dùng muốn giao dịch của mình được thực hiện nhanh hơn thì thay vì trả mỗi Base Fee thì họ có thể gửi thêm một ít Miner Tip để được thợ đào ưu tiên giao dịch của mình.