Parity

Parity Nội dung
Xem nhanh Ẩn

Parity là một ứng dụng khách Ethereum cho phép đồng bộ hóa nhanh chóng với blockchain và mạng Ethereum. Hơn nữa, nó tối đa hóa thời gian hoạt động cho những người sử dụng mạng, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau, các miner và thậm chí sàn giao dịch.

Do đó, nó cung cấp cơ sở hạ tầng cốt lõi rất quan trọng cho các dịch vụ nhanh, đáng tin cậy.