Project Catalyst

Project Catalyst (dự án Catalyst) là một quỹ phi tập trung do IOHK – công ty mẹ của Cardano phát triển. Đây là một nền tảng phi tập trung và lấy cộng đồng làm trung tâm và hoạt động theo kim chỉ nam: Của cộng đồng – Do cộng đồng – Vì cộng đồng. 

Thông thường, dự án Catalyst được chia thành một loạt quỹ được triển khai mỗi chu kỳ sáu tuần. Các dự án muốn nhận hỗ trợ phải nộp đơn đề xuất. Sau đó, các dự án cần đạt một vài yêu cầu hoặc vượt qua thử thách do Project Catalyst hoặc cộng đồng Project Catalyst đưa ra.

Các đề xuất sau đó sẽ trải qua quá trình sàng lọc cộng đồng. Vào lúc này, đề xuất được kiểm tra tính khả thi, khả năng kiểm toán và tác động bởi một nhóm cố vấn cộng đồng được khuyến khích. Sau khi các đề xuất đã được hoàn thiện, chúng sẽ được cộng đồng bỏ phiếu và quỹ sẽ được phân phối dưới dạng ADA cho các dự án chiến thắng. 

Mọi người từ mọi nền tảng đều có thể tham gia với Project Catalyst. Project Catalyst dành cho bất kỳ ai, cho dù bạn có phải là người nắm giữ ADA hay không, một người chuyên nghiệp muốn đóng góp hay chỉ muốn quan sát và tìm hiểu về những gì đang diễn ra. Chỉ cần đi đến Cardano Ideascale và xem xét các vòng tài trợ gần đây và cũng kiểm tra các giai đoạn và giai đoạn trong Project Catalyst để xem điều gì sẽ xảy ra trong mỗi vòng tài trợ.