Soft fork

Soft fork (softfork) là một thay đổi đối với giao thức phần mềm mà không gây xung đột với phiên bản cũ, nó không bắt buộc và cho phép mạng điều chỉnh thêm các tính năng mới trong khi đang xử lý. Lúc này các nút cũ sẽ chấp nhận các block mới là hợp lệ. Loại phân kỳ này khác với Hard Fork ở chỗ Hard Fork đòi hỏi tất cả các nút phải đồng ý và nâng cấp trong phiên bản mới còn Soft Fork thì chỉ yêu cầu phần lớn các thợ đào nâng cấp để thiết lập quy tắc mới.

Soft fork là một sự thay đổi trong giao thức tiền điện tử theo phương thức tương thích ngược (backward-compatible). Điều này có chức năng:

  • Các node chưa cập nhật sẽ vẫn có thể xử lý các giao dịch và đẩy các block mới lên blockchain, miễn là không vi phạm vào các quy tắc của giao thức mới.
  • Các khối trên Soft Fork đều tuân thủ quy tắc đồng thuận cũ và có thêm các quy tắc đồng thuận mới. Do đó nó không yêu cầu các nút trên mạng lưới phải nâng cấp để duy trì sự đồng thuận.
  • Các khối được tạo bởi các nút tuân theo bộ quy tắc đồng thuận cũ sẽ vi phạm bộ quy tắc đồng thuận mới. Do đó có thể sẽ bị lỗi khi xác thực trên các nút đã cập nhật phiên bản mới.

Cách nhánh mềm thường là nơi mà các giao dịch được tách ra, ở đó chỉ yêu cầu người tham gia bao gồm người gửi và người nhận và người khai thác hiểu loại giao dịch mới được tách ra. Điều này được thực hiện bằng cách giao dịch mới cho các khách hàng cũ dưới dạng hình thức đặc biệt (trả tiền cho bất kỳ ai) và khiến cho thợ đào đồng ý các block bao gồm các giao dịch này nếu việc này xác thực theo quy tắc mới thì ngừng giao dịch. Đây là cách tra thưởng cho mã băm P2SH và đã được thêm vào BTC

Một Soft Fork cũng có thể xuất hiện khi sự phân kỳ tham thời trong mạng lưới và đồng thời các công cụ khai thác sử dụng các nút không được nâng cấp theo chuẩn mực quy tắc đồng thuận.

Tất cả các block cùng với phần mềm được xử lý và tuân theo các quy tắc cũ do đó các soft fork không teh63 yêu cầu bất kỳ nút nào nâng cấp để duy trì đồng thuận mà không có khách hàng cũ chấp nhận chúng. Ngoài ra các Soft Fork không thể đảo được giao dịch mà không có Hard Fork vì Soft Fork chỉ có thể gom cụm các block hợp lệ trở trở thành cụm chính xác của nhánh mềm hợp lệ.

Các Soft Fork đã và đang được sử dụng trên các mạng lưới blockchain BTC và ETH, trong đó những mạng lưới khác cũng có các nhánh mềm để thực hiện các chức năng mới và được nâng cấp tương thích ngược.


Quá trình cập nhật Soft Fork. (Nguồn: marginatm.com)