Subnetwork

Subnetwork Nội dung
Xem nhanh Ẩn

Subnetwork (subnet) là một mạng con riêng biệt và mang tính chất của một tổ chức, thường là một mạng cục bộ (LAN) bao gồm tất cả các máy trên một tầng, tòa nhà hoặc vị trí địa lý. 

Có một số subnet cho phép tổ chức để được kết nối Internet với một địa chỉ mạng dùng chung, có nghĩa là tất cả các máy tính trên một subnet nhất định sẽ cùng đến một địa chỉ IP.