Bitcoin và Ethereum có tháng hoạt động tốt nhất kể từ năm 2021.