Luật sư XRP chắc chắn rằng Sam Bankman-Fried sẽ phải ngồi tù hàng chục năm.