Vitalik Buterin sử dụng ChatGPT để giải quyết vấn đề này.