NFT Series 2 của Donald Trump bán hết trong 6 giờ, thu về lợi nhuận 4,6 triệu USD.