Báo cáo giá trị mới của XRP tăng dự báo tiền thay thế 100 lần.