Litecoin Trading market to grow substantially through 2026 - AlgosOnline