Trong khi chờ được pháp luật bảo vệ, hãy tự bảo vệ tài sản của mình trước nhé ️ @HC TradeCoin シ