Giao dịch SHIB trên 100.000 USD tăng gấp bốn lần. ainucoin