Tóm tắt ngắn gọn drama giữa Sam và CZ những ngày qua. Anh em vẫn ổn chứ