Nhiều vụ tấn công tiền điện tử, với thiệt hại hàng trăm triệu USD được thực hiện.