Nayib Bukele - Tổng thống đầu tiên chấp nhận Bitcoin là ai?