Địa chỉ bitcoin không hoạt động trong 12 năm đã được kích hoạt.