Ứng cử viên tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ chấp nhận Bitcoin.