Validator

Validator
Nội Dung

Validator: Là người hoặc tổ chức (Node) được Blockchain chọn ngẫu nhiên theo thuật toán POS, được phép kiểm định và đóng block mới.